ARO P/PNEU GALV RODA 3508
ARO P/PNEU PRETO RODA 3508